ALGEMENE VOORWAARDEN  Mulder Groenvoorziening   (november  2012)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MULDER GV en een opdrachtgever waarop MULDER GV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MULDER GV voor de uitvoering en waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij anders wordt overeengekomen.

4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MULDER GV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft MULDER GV de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht MULDER GV deze informatie te verstrekken.

2. Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na uitgifte van de aanbieding en offertes, tenzij anders is aangegeven.

3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren goederen op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan MULDER GV verstrekte informatie. Deze omschrijving van de offerte moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

4. MULDER GV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders wordt aangegeven.

5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders wordt aangegeven.

6. Indien de aanvaarding van de opdracht afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MULDER GV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MULDER GV anders aangeeft.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. MULDER GV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en ervaringen.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MULDER GV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MULDER GV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MULDER GV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MULDER GV zijn verstrekt, heeft MULDER GV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. MULDER GV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MULDER GV is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MULDER GV kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door MULDER GV of door MULDER GV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kostenloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Opdrachtgever vrijwaart MULDER GV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever

toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MULDER GV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MULDER GV de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal MULDER GV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vaste prijs tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal MULDER GV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MULDER GV kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Prijswijzigingen

Bij de uitvoering van werkzaamheden is MULDER GV gerechtigd tussentijds wijzigingen in de (overeengekomen) prijs en/of in prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO en o.a. van loonkosten, van sociale verzekeringslasten, van belastingtarieven, van invoerrechten, van wetten of van besluiten van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het reguliere kostenniveau (o.a. brandstof en/of materiaalkosten) eveneens tussentijds worden doorgevoerd.

 

Artikel 7 Leveranties

1. Alle leveranties welke door MULDER GV geschieden, worden, voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve al in de prijs daarvan zijn begrepen, 
aan de opdrachtgever in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. MULDER GV staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. MULDER GV zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren levende materialen, zand, grond, aarde en / of, compost. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd zijn op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3. Voor de groei en/of hergroei van geleverde en door Mulder GV of de opdrachtgever verwerkte levende materialen wordt gedurende het groeiseizoen van maart tot en met oktober in het jaar van de levering, mits de verzorging ervan aan Mulder GV is opgedragen en de door Mulder GV aangegeven instructies door opdrachtgever zijn opgevolgd, door MULDER GV ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke terrein- en / of weersomstandig-heden, natuurverschijnselen, ziekten waaronder schimmelvorming, al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van de overeenkomst, dan wel dat er sprake is van overmacht.

4. Het in artikel 7.3 gestelde is niet van toepassing op geringe afwijkingen in de groei of hergroei van de geleverde materialen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de algemene ervaringen in de branche en / of door  de prijs van de relevante geleverde producten.

 

Artikel 8 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MULDER GV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MULDER GV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MULDER GV, zal MULDER GV in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MULDER GV extra kosten met zich meebrengt, worden deze door Mulder GV aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

  1. MULDER GV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

 

a- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b- Na het sluiten van de overeenkomst MULDER GV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

2. Voorts is MULDER GV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MULDER GV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MULDER GV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit de overeenkomst.

4. MULDER GV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Uitvoerbaarheid van de opdracht

1. Gevolgen van weers- of (tijdelijke) terreinomstandigheden: indien naar het oordeel van MULDER GV de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terrein-omstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft MULDER GV het recht de werkzaam-heden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft MULDER GV het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.

2. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever: indien de overeengekomen werkzaam-heden door overmacht aan de zijde van de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

3. Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat MULDER GV de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

4. Overmacht aan de zijde van MULDER GV: Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij MULDER GV tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt MULDER GV onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

Artikel 11 Transportrisico's

Alle goederen en materialen ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden worden vervoerd voor risico van MULDER GV, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 Oplevering

Onder oplevering van de aangenomen opdracht conform de overeenkomst wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en MULDER GV daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

 

Artikel 13 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MULDER GV aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalings-verplichting niet op.

2. Bij levering van goederen geschiedt de betaling door de opdrachtgever voorafgaande aan de levering per bankoverschrijving of contante betaling bij aflevering van de goederen.
 

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan MULDER GV een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijk rentepercentage. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. MULDER GV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente als mede de kosten worden voldaan.
5. Aan personen in dienst van MULDER GV, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan door de opdrachtgever niet bevrijdend worden betaald.

 

Artikel 14 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling

Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke- als buiten gerechtelijke kosten komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Alle door MULDER GV geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van MULDER GV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met MULDER GV gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 16 Klachten en wanprestaties

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MULDER GV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MULDER GV in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal MULDER GV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

4. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien MULDER GV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien MULDER GV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid voor directe schaden, met in achtneming van de in deze voorwaarden in artikel 17.4 genoemde uitsluiting voor indirecte schaden, beperkt tot maximaal de verzekerde dekking en de verzekerde sommen van de door de assuradeur van MULDER GV te verstrekken verzekering en uitkering, dan wel is MULDER GV aansprakelijk tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag aan de opdrachtgever, voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. MULDER GV is met in achtneming van de overige in deze voorwaarden genoemde artikelen aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van één of meerdere personeelsleden. De aansprakelijkheid van Mulder GV beperkt zich tot maximaal de verzekerde dekking en de verzekerde sommen van de door de assuradeur van MULDER GV te verstrekken verzekering en uitkering.

4. MULDER GV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De eventuele aansprakelijkheid van MULDER GV voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van MULDER GV niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier ervan mogelijk is.

Indien MULDER GV de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken ten einde vergoeding van de schade te verkrijgen. Indien mogelijk kan MULDER GV de opdrachtgever hierin bijstaan.

6. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat MULDER GV niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

7. De opdrachtgever vrijwaart MULDER GV voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij MULDER GV bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.

8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MULDER GV of zijn ondergeschikten met inachtneming van artikel, tenzij overmacht de aanleiding van de schade is.

 

Artikel 18 Huur en gebruik containers van MULDER GV

 

1. MULDER GV en de huurder komen mondeling of schriftelijk de huurperiode van de container(s) overeen. Tevens wordt tussen MULDER GV en de huurder overeengekomen op welke locatie MULDER GV de container aflevert en ophaalt.

2. MULDER GV en de huurder komen mondeling of schriftelijk overeen wat het doel en gebruik van de gehuurde container is. Indien de huurder de container gebruikt voor andere doeleinden of materialen, waaronder milieu-bezwarende materialen, dan tussen partijen is overeengekomen zijn alle door MULDER GV te dragen directe- en indirecte kosten, boetes, etc. ten gevolge van het niet overeengekomen gebruik voor rekening van de huurder.

3. De container wordt bij het einde van de huurperiode door MULDER GV gecontroleerd op uitzonderlijke, anders dan bij het normale gebruik ontstane beschadigingen en/of op disfunctioneren. De huurder wordt door MULDER GV aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten bij beschadiging of bij totaal verlies de vervangingswaarde.  De aan deze schade of dit verlies door MULDER GV geleden omzetverlies en/of aan de schade verwante extra kosten voor MULDER GV worden in deze aansprakelijkheidsstelling opgenomen

4. Het risico voor schade aan derden, voortvloeiend uit het plaatsen en gebruik van de gehuurde container, is vanaf het moment dat de container aan de huurder ter beschikking is gesteld, voor rekening van de huurder waardoor MULDER GV niet aansprakelijk gesteld kan worden voor materiële-, letsel- en / of vermogensschade aan de huurder en aan derden.

5. De huurder van de container is ten allen tijde verantwoordelijk voor  veilige omstandigheden in en rond de container.

6. MULDER GV is nimmer aansprakelijk voor directe- en/of indirecte schade, alsmede de gevolgschade hiervan, aan de huurder van de container en/of aan diens ondergeschikten alsmede niet aansprakelijk voor schade aan derden ten gevolge van de omstandigheden en/of werkzaamheden die door de huurder en/of diens ondergeschikten in, rond en/of met de container van MULDER GV zijn verricht. De huurder dient vóór het aangaan van de huurovereenkomst zich er van te overtuigen dat de directe- en/of indirecte schade alsmede de gevolgschade hiervan veroorzaakt door of aan hemzelf en/of door of aan diens ondergeschikten met de container van MULDER GV op een daartoe bestemde en door hem aangegane aansprakelijkheidsverzekering gedekt is.

 

Artikel 18 Afspraken door personeel

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van MULDER GV of door MULDER GV ingeschakelde derde partijen binden deze afspraken of overeenkomsten niet, tenzij MULDER GV deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Als niet tot handelen bevoegde werknemers of derde partijen dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers of derde partijen die geen procuratie hebben.

 

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden.

 

Artikel 20 Milieu-aspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden

Met in achtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

- MULDER GV zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

- De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle door MULDER GV verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MULDER GV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 22 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van MULDER GV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MULDER GV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MULDER GV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze  voorwaarden zijn terug te vinden op de website van MULDER GV: www.muldergroenvoorziening.nl.  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Naam opdrachtgever:         

 

 

 

Handtekening opdrachtgever:

 

 

 

Datum ondertekening:

DE COMPOUND SPECIALIST !

Vuurwerkboerderij Mulder

Hoofdstraat 110
7755 NN Dalerveen
0524-524842

info@mulderdalerveen.nl